Paušální daň 

 

Paušální daň 2022 – 2023

Paušální daň byla v současné podobě zavedena s účinností od 1. ledna 2021 zákonem, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.

 

Za rok 2022 se používá podle stejných pravidel – pouze došlo ke zvýšení paušální zálohy.

OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč budou paušální daň používat podle stejných pravidel i v roce 2023. Daňový balíček 2023 přinesl dílčí změny týkající se i období roku 2022, např. pokud OSVČ měla za rok 2021 stanovenu paušální daň a za rok 2022 bude podávat daňové přiznání. Pokud je OSVČ v paušálním režimu a bude v něm v roce 2023 pokračovat, nic se nemění – pouze bude platit za leden 2023 zálohu 6.208 Kč místo současné výše 5.994 Kč.

 

Více informací zde: informace k paušální dani 2023

 

Daňový balíček 2023 umožňuje od ledna 2023 vstoupit do paušálního režimu i OSVČ s příjmy za rok 2022 do limitu 2 mil. Kč.  Avšak uplatnění paušálního režimu je možné jen u neplátců DPH – proto dochází také ke snížení hranice obratu rozhodného pro povinné plátcovství DPH na 2 mil.

 

 Cílem tzv. paušálního režimu ( dobrovolný a pro poplatníky splňující určité zákonné podmínky ) je:

 • významné snížení administrativní náročnosti pro poplatníky ve vazbě na povinnosti související s daní z příjmů a s tzv. veřejnými pojistnými (pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění)
 • paušalizace uvedených tří plnění do jedné platby uskutečněné poplatníkem vůči správci daně
 • splnění povinnosti k dani z příjmů a veřejným pojistným bez nutnosti podávat daňové přiznání a pojistné přehledy
 • omezený rozsah evidenčních povinností
 •  výrazné omezení nejistoty vůči vstupům kontrolní činnosti správce daně
 •  správu vykonávají orgány Finanční správy České republiky podle daňového řádu

 

Zjednodušeně řečeno, za splnění určitých podmínek, mohou OSVČ platit měsíčně jednu jedinou platbu finančnímu úřadu, kterou bude vykryta platba sociálního a zdravotního pojištění i daně z příjmu. Zároveň nebudou muset podávat daňové přiznání ani přehledy sociálního a zdravotního pojištění.

 

 

Obecné informace 2021

Kdo se může stát poplatníkem v paušálním režimu?

Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který

 • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění a podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující tato pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině

 

 • není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k této dani, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby

 

 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti

 

 • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení

 

 • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

 

 • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

 

 • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákonů upravujících organizaci a provádění sociálního zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění; tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno podání obsahující údaje požadované v příslušném oznámení správci daně společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi (u již podnikajících osob se předpokládá, že povinnosti ve vztahu k orgánům sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění splnily při zahájení samostatné výdělečné činnosti)

Více informací zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

 

 

Pozor na změny, které přinesl daňový balíček 2023 !